.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา.:.
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา วันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว