.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2559 โดยมีนายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากร วันท่ี 10 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว