.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 12 กันยายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว