.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฺฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ.:.
นายบัญญัติ พงษศรีกูรนายอำเภอพิบูลมังสาหารประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ วันท่ี 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว