.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะวันท่ี 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว