.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 ตามพระราชบัญญัติคุัมครองเด็ก พ.ศ 2546 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระหว่างวันท่ี 15 - 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว