.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.:.
นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ. 3 ประธานพิธีเปิดอบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง การประเมินออนไลน์และการทำโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันท่ี 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการ ภาพ/ข่าว