.:.การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน จากสำนักงานป.ป.ช.วิทยากรผู้บรรยายท่านอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการป.ป.ช.บรรยายเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด สพป.อบ.๓ จำนวน ๒๒๑ คน/นายอดุลย์ ผินโพธิ์ เจ้าของโครงการ