.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมโรงเรียนคู่พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดประชุมโรงเรียนคู่พ้ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา วันท่ี 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว