.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีจัดงานมุทิตาจิต ให้กับบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 77 ราย วันท่ี 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลและห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว