.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน 2559 วันทื่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว