.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานมุทิตาจิตให้กับ นายจักรพันธ์ ไชยยิ่งกฤษศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและนางสาวอรวรรณ แก้วลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว