.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว".:.
นายธนภณ พันธศรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราขภัฏอุบลราชธานี โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว