.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายนิวัลย์ชัย โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง เคารพธงชาติและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว