.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีอบรมครูวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นท่ี 1 - 6 วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว