.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 / 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการศำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่และนายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงารเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ปฐมนิเทศครูผู้ช้่วยบรรจุใหม่รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทยจำนวน 5 คน กลุ่มวิชาเอกพลศึกษ๋า 2 คน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 คน และกลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 คน ณ ห้องประชุม 2 วันท่ี 3 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว