.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอกลุ่มและเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการทำบุญสังฆทานท่ีวัดหลวง อำเภอพิบูลมังสาหาร วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว