.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุุ่มและเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีวัดสนามชัย อำเภอพิบูลมังสาหาร วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 ด้วยการทำบุญถวายสังฆทาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว