.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพนางเอมอร หวานอารมณ์.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางเอมอร หวานอารมณ์ มารดานางสาวเมทินี หวานอารมย์ วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ณ วัดบ้านด้ามพร้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว