.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะ รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม ครู เจ้าหน้าท่ีและนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระพร้อมนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว