.:.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจำปีการศึกษา 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผอ. ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครองและนักเรียน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว