.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปแระถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีรยน (O - NET).:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธี ประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) ปีการศึกษา 2559 วันท่ี 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว