.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมผูครูผู้สอนหลักสูตร ผู้คัดกรองทางการศึกษา.:.
นายเคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร "ผู้คัดกรองทางการศึกษา ระหว่างวัีนท่ี 20 - 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เขัารับการอบรมปแระกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว