.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ร่วมพิธีถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึคกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าท่ีว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว