.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 นายสุทธิ ไฃยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /ข่าว