.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึีกษาอุบลราชนี เขต 3 ประขุมผู้บริหารประจำเดือน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมผู้บริหารประจำเ้ดือนวีนท่ี 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และประธานกล่าวแสดงความไว้อาลัย พระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว