.:.สำนักงานเขตพิการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะ ผอ.กลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี สวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว