.:.สำนัีกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการเขียนโครงการ.:.
นายธนภณ พันธ์สรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมการเขียนโครงการท่ีตอบสนองตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.ผอ.กลุ่ม บุคลากรแลเจ้าหน้าท่ี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว