.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื่นท่ีการศึกษาสุจริต.:.
นายอภิชาติ ศรีภาค์ ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะ ผอ.กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสวดมนต์ไหว้พระและนำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นท่ีการศึกษา วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว