.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แสดงความยินดีกับผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้รับย้าย.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการพิศิษฐ ขาวจันทร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีโรงเรียนบ้านนาจาน วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว