.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว