.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีึการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราขธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน รุ่นท่ี 1 - 3 ระหว่างวันท่ี 17 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว