.:.ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ / ข่าว