.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ดขต 3 จัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ประธานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2559 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนายการ ภาพ/ข่าว