.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตัอนรัยคณะดูงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต2 .:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพึ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ซึ่งขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบผลสำเร็จและกิจกรรมดีเด่นจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว