.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นทีการศึกษา วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว