.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่.:.
นายธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และนายอภิมุข วิชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมคณะเข้าร่วมการปฐมนิเทศ วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว