.:.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบ้านโป่ง).:.
ว่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาความต้องการ และให้กำลังใจครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งได้นำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนแม่เหล็ก) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ศรีเมืองใหม่ (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)