.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว