.:.แนวทางการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก.:.
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร, โรงเรียนบ้านปากโดม และโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ เรื่อง แนวทางการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาความต้องการ และให้กำลังใจครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ บุญยา ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิบูลฯ, ผอ.โรงเรียนบ้านปากโดม, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิบูล, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากโดม, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ สพป.อบ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร (จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว)