.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประชุมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมครูผู้สอนชั้นประถมปีท่ี 3 เพื่อให้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ /รูปถ่าย