.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.:.
คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว