.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว