.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนหนี้สินข้ราชการครู.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประะชุมเงินทุนหมุนเวียนข้าาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว