.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลให้กับพระนวกะท่ีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.:.
คณะผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลให้กับพระนวกะ ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ วันท่ี 24 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีเจ้าอาวาสวัดมหาวนรามเป็นประธานสงฆ์และนายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อบ.3เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและได้ปฏิบัตธรรมท่ีวัดสิรินธรวรารามและวัดป่าโพธิญาณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว