.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมกรรมการเตรียมสอบ O - NET.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O - NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว