.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมคณะกรรมการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม 2 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว