.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว.:.
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 19 อัตรา 9 กลุ่มวิชาเอก ลูกจ้างชั่วตราวตำแหน่งครูจ้างรายเดือนจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1 อัตรา พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา รับสมัครวันท่ี 8 - 17 ก.พ.60 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว