.:.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ.๖๐.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ. ประธานในพิธีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ (ทุติยา) ภาพ/ข่าว