.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลรทาชธานี เขต 3 ปฐมนิเทศพนักงานราชการ.:.
นายธนภณ พันธ์ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขรต 3 ประธานพิธีปฐมนิเทศพนักงาน ราชการท่ีมารายงานตัววันท่ี 1 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 22 คน จำนวน 9 รายวิชาเอก และมีวิชาเอกนาฏศิลป์มีผู้สละสิทธิ์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว